Mobilní aplikace
Mobilní aplikace pro on-line objednávání
Pomáháme a přispíváme

Ochrana osobních údajů

PL Medical s.r.o., společnost se sídlem: Masarykovo nám 68/13, 790 01 Jeseník, IČO: 09406298, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 83005 u Krajského soudu v Ostravě. („Společnost„), jakožto správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení„), tímto vydává informace o zpracování osobních údajů pro zájemce a dárce krevní plazmy podle článku 13 a násl. Nařízení:

1. Totožnost správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Společnost, tj. PL Medical s.r.o., společnost se sídlem: Masarykovo nám 68/13, 790 01 Jeseník, IČO: 09406298, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 83005 u Krajského soudu v Ostravě.

2. Kontaktní údaje a pověřenec Společnosti pro ochranu osobních údajů
Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Luděk Slavík.  Kontaktní údaje Společnosti, resp. jejího pověřence jsou:

Telefon: +420 732849466

E-mail: info@plmedical.cz

3. Zásady zpracování osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami zpracovávání a ochrany osobních údajů podle příslušných právních předpisů, včetně článku 5 Nařízení, tj. zejména:

3.1 osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

3.2 osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely účelové omezení zpracovávání osobních údajů;

3.3 jsou zpracovávány pouze osobní údaje přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování;

3.4 zpracovávané osobní údaje jsou přesné a pravidelně aktualizované;

3.5 osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel(y) jejich zpracování;

3.6 je zajištěno zabezpečení osobních údajů prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávným zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

4. Subjekty údajů
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Společnost jakožto správce osobních údajů, jsou:

4.1 zájemci o darování krevní plazmy registrované prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Společnosti: plazma.plus a/nebo www.plazmaplus.cz;

4.2 dárci krevní plazmy ve smluvním vztahu se Společností.

5. Kategorie osobních údajů
Kategorie osobních údajů zpracovávané Společností jakožto správcem osobních údajů jsou:

5.1 u zájemců o darování krevní plazmy registrované prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Společnosti:

(a) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, individuálně nastavené heslo;

(b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail.

5.2 u dárců krevní plazmy ve smluvním vztahu se Společností:

(a) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občanského průkazu;

(b) kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, adresa přechodného pobytu;

(c) údaje o povolání;

(d) fotografie dárce;

(e) údaje o zdravotním stavu (včetně údajů o výšce a váze), údaj o zdravotní pojišťovně, výsledky laboratorních testů;

(f) údaje o odběrech krevní plazmy.

6. Účely zpracování osobních údajů
Účely zpracování osobních údajů prováděného Společností jakožto správcem osobních údajů jsou:

6.1 u zájemců o darování krevní plazmy registrované prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Společnosti:

(a) jednání o uzavření smlouvy a související úkony a komunikace;

(b) oprávněný zájem Společnosti, zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv;

6.2 u dárců krevní plazmy ve smluvním vztahu se Společností:

(a) plnění Smlouvy a související úkony a komunikace, včetně připomínek plánovaných návštěv a jiných souvisejících upozornění;

(b) vedení účetnictví;

(c) vedení databáze dárců krevní plazmy

(d) oprávněný zájem Společnosti zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv, obchodní činnost Společnosti (včetně marketingu);

(e) vedení evidence v rámci odměn věrnostního programu Společnosti pro dárce, udělil-li k tomu subjekt údajů souhlas;

(f) informování Dárce ohledně služeb Společnosti a spřízněných společností, tj. zaslání obchodních sdělení, udělil-li k tomu subjekt údajů souhlas.

7. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování osobních údajů prováděného Společností jakožto správcem osobních údajů jsou:

7.1 u zájemců o darování krevní plazmy registrované prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Společnosti:

(a) provedení opatření směřujících k uzavření smlouvy na žádost zájemce o darování krevní plazmy;

(b) oprávněný zájem Společnosti, zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv;

7.2 u dárců krevní plazmy ve smluvním vztahu se Společností:

(a) plnění smlouvy mezi dárcem a Společností;

(b) plnění zákonných povinností Společnosti, zejména v oblasti účetnictví, daní, ochrany veřejného zdraví apod.;

(c) oprávněný zájem Společnosti zejména ochrana, uplatnění a vymáhání jejich práv;

(d) dobrovolně udělený souhlas subjektu údajů.

8. Právní předpisy ukládající povinnosti Společnosti
Společnost zpracovává osobní údaje pro účely plnění svých zákonných povinností uložených zejména následujícími právními předpisy:

(a) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

(b zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(c) 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

(d)zákon č. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;

(e) zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů;

(f) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;

(g) vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

9. Kategorie příjemců osobních údajů
Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele), a to zejména své dodavatele / obchodní partnery a odborné poradce.

10. Doba zpracování osobních údajů
Doba zpracování osobních údajů prováděného Společností jakožto správcem osobních údajů je následující:

10.1 jde-li o zpracovávání osobních údajů zájemců o darování krevní plazmy registrované prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Společnosti, Společnost bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání jednání a komunikace ohledně uzavření smlouvy a po dobu tří (3) let po jejich ukončení;

10.2 jde-li o zpracovávání osobních údajů dárců krevní plazmy ve smluvním vztahu se Společností, Společnost bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání Smlouvy a po dobu tří (3) let po jejich ukončení, nebo po dobu trvání příslušných zákonných povinností Společnosti;

10.3 jde-li o zpracovávání osobních údajů dárců na základě dobrovolně uděleného souhlasu subjektu údajů, Společnost bude osobní údaje zpracovávat po dobu pěti (5) let ode dne udělení souhlasu Dárce; pokud Dárce svůj souhlas se zpracováním odvolá, Společnost vymaže nebo zničí výše uvedené osobní údaje nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne odvolání souhlasu.

11. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů
Práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Společnost jakožto správce osobních údajů, jsou následující:

11.1 právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat (přičemž tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním), jde-li o zpracovávání osobních údajů na základě dobrovolně uděleného souhlasu subjektu údajů – odvolání souhlasu je možné podepsat osobně na kterékoliv pobočce Společnosti, nebo zaslat na kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla Společnosti;

11.2 právo požadovat přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 Nařízení, tj. právo na potvrzení správce, zda jsou či nejsou zpracovávány jeho osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům a k informacím o jejich zpracování;

11.3 právo požadovat opravu svých osobních údajů podle článku 16 Nařízení, právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila jeho osobní údaje, jsou-li nepřesné;

11.4 právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tj. právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje v případech stanovených článkem 17 Nařízení;

11.5 právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených článkem 18 Nařízení;

11.6 právo vznést námitku proti zpracování článku 21 Nařízení;

11.7 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat od Společnosti svoje osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat je jinému správci, a to v případech stanovených článkem 20 Nařízení;

11.8 právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;

11.9 právo požádat o další informace ohledně zpracovávání osobních údajů Společností.

12. Zasílání obchodních sdělení
Dárce je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, kdykoli odvolat, resp. odmítnout souhlas se zasíláním dalších obchodních sdělení, a to osobně na kterékoliv pobočce Společnosti, nebo zasláním odvolání souhlasu na kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla Společnosti, případně kliknutím na link uvedený v každém obchodním sdělení zasílaném elektronickou poštou na e-mailovou adresu.

13. Cookies
13.1 Cookie je malé množství dat, která navštívená internetová stránka pošle do prohlížeče a uloží se v počítači nebo mobilním zařízení uživatele.

13.2 Společnost na svých internetových stránkách plazma.plus a www.plazmaplus.cz používá cookies k: poskytování a zlepšování svých služeb, k analýze návštěvnosti svých internetových stránek apod.

13.3 Společnosti nepoužívá cookies k získání osobních údajů a ani je neposkytuje třetím stranám.

13.4 Soubory cookies může uživatel odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat, lze najít v sekci „Nápověda" webového prohlížeče.0